Tüzük

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Linux Kullanıcıları Derneği’dir. Derneğin kısa adı LKD olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Madde 2: Derneğin Amacı

Dernek, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için, GNU/Linux işletim sistemini ve özgür yazılımları kullanan kişileri bir araya getirir:

a. GNU/Linux işletim sistemi (GLİS) ile ilgili kişileri ve kuruluş temsilcilerini dernek çatısı altında toplayarak üyeler arasında etkin bir iletişim ve çalışma ortamı sağlamak,

b. GLİS ve Özgür Yazılım (ÖY) felsefesinin Türkiye’de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

c. GLİS ve ÖY ile ilgili tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak

d. GLİS ve ÖY çerçevesindeki gelişmeleri izlemek ve Türkiye’de duyurulmasını sağlamak

e. GLİS’in ve ÖY’ın daha verimli kullanılması için kullanıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, derneğin birikimlerini ve olanaklarını bu bağlamda üyelerinin kullanımına sunmak

f. GLİS ve ÖY alanlarında her türlü araştırma ve çalışmaya destek vermek, bu tür çalışmalara ön ayak olmak

g. GLİS ve ÖY alanlarında ulusal ve genel sorunlara çözüm aramak

h. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans vb. etkinliklere aktif katılım sağlamak

i. Türkiye’de yazılım teknolojisinin ve üretiminin geliştirilmesi için ÖY ile sunulan ekonomik modeli tanıtmak, GLİS ve ÖY temelli çözümler üretmek

j. Bilgi Teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası tekellerin oluşmasına engel olmaya çalışmak

k. Bilgi Teknolojileri kullanımında ekonomi sağlamak

l. GLİS ve ÖY kullanıcıları arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamak

m. Toplum yararını önde tutan bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sunmak ve desteklemek

n. Özgür yazılımların geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında kilit rol oynayan İnternet ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesi için kişisel hak ve özgürlükler kapsamında, toplumu bilinçlendirmek.

o. Özgür yazılım ile birlikte özgür donanım geliştirme çalışmalarını desteklemeyi ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı amaçlar.

ö. Türkiye’de ve dünyada afet ve acil durumlarda, arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar arasındaki iletişimde kullanılan bilişim teknolojisi altyapılarının kurulması ve işletilmesinde özgür yazılımların ve özgür donanımların kullanılması konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek,

Madde 3: Derneğin Etkinlikleri

LKD, Madde 2′de belirlenen amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a. Üyeleri arasında etkin iletişimi sağlamak için gerekli yayınları muhtelif ortamlarda oluşturur, çalışma alanına giren konularda yayınlar yapar

b. Amaçlarını gerçekleştirilmek için gerek görülmesi halinde, yürürlükteki mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür

c. GLİS ve ÖY tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak kullanıcı sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sergi, kurs, konferans, sempozyum vb. toplantılar düzenler, başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olanlarına temsilcileri aracılığı ile katılır

d. GLİS ve ÖY konusunda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek verir; yazılım ve donanım olanakları sağlar, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar ve etkinlikler düzenler. Burs, ödül vb. çeşitli maddi kaynaklar sağlar

e. Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, üye olur ve birlikte çalışmalara katılır

f. Kullanıcılar arasında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar

g. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya vakfa katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

h. Alternatif Bilgi Teknolojisi çözümleri oluşturarak bilgi teknolojisi yatırımlarında tasarrufu destekler, çözümleri uygun gördüğü kurum ve kuruluşlar ile paylaşır.

i. Dernek çalışmaları için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Madde 4: Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler

Derneğin Genel Kurulu’nca kararlaştırılıp, Yönetim Kurulu’na verilen yetki üzerine, derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlar ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak ilişki kurulur.

Madde 5: Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslekleri ve sanatları ve tabiiyetleri tüzüğün 13. maddesinde gösterilmektedir.

Madde 6: Dernek Üyeleri

Madde 6.1: Üyelik Tanımı:

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

a. Asıl Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asıl üye olmak üzere başvuran ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş üyelerdir.

b. Onursal Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulu’nca onursal üyelik unvanı verilen üyelerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Kendi istedikleri taktirde aidat verebilirler.

Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe “üye” sözcüğü “asıl üye” anlamında kullanılmıştır.

Madde 6.2: Üye Olma Koşulları:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, dernek amacını benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar da Türkiye’de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır. Dernekler kanununda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmak şartı aranır. Derneğe üye olmak için, dernekçe hazırlanmış ve mevcut Dernek üyelerinden en az ikisinin referansını içeren “üyelik giriş belgesi” başvuru sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir ya da Dernek üyelerinden en az ikisinin referansını içeren “üyelik giriş belgesi” ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili maddelerine uygun olarak E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır. Üyeler Derneğe girişte yıllık aidattan bağımsız yıllık aidatın %50’si tutarında giriş aidatı öderler. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermelidir. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen başvurucunun ödemiş olduğu giriş aidatı 1 (bir) hafta içinde banka hesabına iade edilir.

Madde 6.3: Üyelerin Hak ve Sorumlulukları:

Asıl üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir. Üyeler tüzükte tespit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında yapmak zorundadırlar. Üyeler dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa hakkına her an sahiptir. İstifa yazılı olarak Yönetim Kurulu’na ya da 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili maddelerine uygun olarak E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, oy haklarını devredemezler.

Madde 6.4: Üyeliğin Sona Ermesi:

Dernek üyeliği;

a. Üyenin ölümü ile

b. Yönetim Kurulu’na verilen istifanın kabulü ile

c. 2 (iki) yıl aidat ödenmemesi halinde, Yönetim Kurulu’nun üyeye aidatı ödemesi konusunda bildirim yapmasından itibaren 1 (bir) ay içinde borç ödenmezse üyelik sona erer. Bu koşulda kişinin derneğe yeniden üye olabilmesi için eski aidatların ödenmesi gerekir.

d. Dernek tüzüğüne uyulmaması, dernek faaliyetlerini bozucu davranışların görülmesi, dernek amaçlarına aykırı hal ve hareketlerde bulunulması sonucu üyelik sona erer. Bu hallerin tespitinde veya şikayet yoluyla öğrenildiğinde Yönetim Kurulu, tüzüğün 8.5 maddesinde düzenlenen Disiplin Kurulu’nu görevlendirir. Disiplin Kurulu’nun tarafların şikayet ve savunmalarını alarak düzenleyeceği rapora Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu, bu rapora istinaden üyeliğin devamına veya sona ermesine karar verir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu raporunun aksi yönde karar aldığında, kararını gerekçelendirmek zorundadır. Tüzüğün söz konusu maddesi uyarınca dernek üyeliği sona eren kişilerin tekrar derneğe üye olabilmeleri için Genel Kurul kararı gereklidir.

Yukarıdaki c ve d bentlerinde Yönetim Kurulu üyeye yazılı olarak duyuruda bulunur. Üyenin 30 gün içinde yazılı savunma hakkı vardır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu üyeliği devam ettirme veya sona erdirme kararı alır.

Madde 6.5: Temsil Yetkisi ve Hakkı

Derneğin etkinliklerine katılan tüzel kişiler, derneğin üyeleri arasından bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Temsil yetkisi başvurusu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, temsil edilen kuruluşa ve temsil eden kişiye yazılı olarak bildirildikten sonra temsil yetkisi yürürlüğe girer. Temsil yetkisi her genel kuruldan önce yenilenmelidir. Yenilenmeyen temsil yetkisi geçerliliğini yitirmiş sayılacaktır. Kuruluş istediği anda temsil yetkisini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak geri çekebilir. Temsil eden kişi de yazılı başvurusuyla temsil görevinden ayrılabilir.

Madde 7: Tüzel Kişilik Kazanılması ve İlk Genel Kurul

Dernek kuruluş bildirgesini ve eklerini Ankara Valiliği’ne verdiği tarihte tüzel kişilik kazanır. Dernek bu tüzüğün gazetede yayımlandığı günü izleyen altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur.

Madde 8: Derneğin Organları

Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Madde 8.1: Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul’un toplantı çağrısı Yönetim Kurulu’nca 1 (bir) ay içerisinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından 3 (üç) kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8.1.1: Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 8.1.2: Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da veya 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili maddelerine uygun olarak elektronik ortamda yapılır. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda yapılacak olan Genel Kurul toplantısı için yasal mevzuatın uygun gördüğü şekilde üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar.

Madde 8.1.3: Toplantı Yeter Sayısı

Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında üye tam sayısının salt çoğunluğu toplantı yeter sayısını belirler. İlk toplantılarda toplantı yeter sayı sağlanması koşuluyla toplantı yapılabilir. İkinci toplantılarda toplantı yeter sayısı aranmaz, ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 8.1.4: Toplantının Yapılış Usulü

Genel Kurul toplantıları, toplantıyı yönetmekle sorumlu olan Divan Kurulunun toplantıya katılanlar arasından oylama ile seçilmesiyle başlar. Genel Kurul elektronik ortamda yapılıyor ise kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Madde 8.1.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular

Toplantının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Genel Kurul’un kabul etmesi halinde gündeme alınır.

Madde 8.1.6: Oy Verme

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Madde 8.1.7: Genel Kurul’un Oy ve Yetkileri

Genel Kurul’un oy ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek, Disiplin Kurulu için bir üye seçmek,

b) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Yönetim Kurulu’nca gereksinime göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak,

g) Dernek içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,

h) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek

Genel Kurul alacağı bir kararla (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredilebilir.

Madde 8.2: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 2 (iki) yıl görev yapmak ve 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Asıl üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması halinde, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Yönetim Kurulu asıl üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili maddelerinde belirtilen yöntemlere uygun olarak elektronik ortamda da yapabilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır. Yönetim Kurulu’nca geçerli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 8.2.1: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki vermek,

b) Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,

c) Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

d) Genel Kurul’ları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm işlemleri yerine getirmek,

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

f) Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

g) Genel sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,

h) Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,

i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

j) Dernek gelirinin bütçe çerçevesinde mahalline sarf ve dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek,

k) Derneğin icra organı olarak ana tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,

l) Üye başvurularını kabul ya da reddetmek

m) Yönetim Kurulu, bu çalışmaların yapılmasında uygulanacak usul ve esasları bir yönetmelikle belirler.

Madde 8.3: Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, 2 (iki) yıl görev yapmak ve 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 8.3.1: Denetleme Kurulu’nun Görevleri

Denetleme Kurulu yılda en az iki (2) kere, derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Madde 8.4: Genel Sekreterin Görevleri

Derneğin işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 8.5: Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, üyelerin, Dernek çalışmalarında ve Derneğin işleyişi sırasında uymaları gereken davranışlara uymaması sonucunda Derneğin hizmetlerini verimli ve sağlıklı vermesini engelleyecek durumların oluşması ile ilgili konularda Derneğin ve üyelerin haklarını korumak amacıyla konuyu incelemek, rapor hazırlamakla görevlidir. Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu ile birlikte disiplin yönetmeliğini oluşturmak ve üyelerin bilgisine sunmakla görevlidir. Disiplin Yönetmeliği Yönetim Kurulu tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu, Genel Kurulca geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu yada Denetleme Kurulunda görev almış kişilerden yada 10 (on) yıldan eski üyelerin arasından yada  seçilecek 3 (üç) Dernek üyesinden oluşur.

Disipline konu olan olayda eğer Disiplin Kurulu üyesi olan Yönetim Kurulu üyesi ile ilgiliyse Yönetim Kurulu kendi içinden seçeceği farklı bir kişiyi Disiplin Kurulunda görevlendirir.

Madde 8.6: Onursal Başkan

Linux Kullanıcıları Derneği’nin kurulması için fedakarlıklarda bulunan, GNU/Linux camiasının önde gelen ismi olan Sayın Doç. Dr. Mustafa Akgül, Linux Kullanıcıları Derneğinin Onursal Başkanıdır. 

Madde 8.7: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurul’ca seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asıl ve yedek üyelerin ilgili mevzuatta belirtilen bilgileri Ankara Valiliği’ne bildirilir.

Madde 9: Derneğin Gelirleri

Madde 9.1: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üye yıllık ödentileri

b) Derneğin amaç ve etkinlikleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı,

c) Derneğe yapılan her türlü bağışlar,

d) Yayın, toplantı, yemek, gösteri, balo, gezi, konser, piyango vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

e) Eğitim, seminer, sempozyum, kurs ve sergi gelirleri,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h) Diğer gelirlerden ibarettir.

Madde 9.2: Üye Yıllık Ödentileri

Üyelerden giriş ödentisi alınmaz. Yıllık ödenti miktarı 300 TL (ÜçYüzTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Ödentilerin şekline Yönetim Kurulu karar verir. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Yıllık aidat ödemeleri öncelikle varsa eski dönem aidat borçlarına mahsup edilir.

Madde 9.3: Defter ve Kayıtlar

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 9.4: Gelir ve Giderlerinde Usul:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 10: Tüzük Değişiklikleri

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanılabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 11: Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler Dernekler Kanunu’nun 2. maddesine uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir. Genel Kurul’ca fesih kararı verilmesi halinde 3 (üç) kişilik bir Tasfiye Kurulu, tasfiye için Genel Kurul’ca görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının ne şekilde ve nereye devredileceği Genel Kurul’ca saptanır.

Madde 12: Genel Hüküm

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 13: Kurucular

Derneğin kurucuları aşağıdaki gibidir:

Adı SoyadıMesleğiTabiiyeti
Burak DAYIOĞLUBilgisayar Müh.T.C.
Görkem ÇETİNSistem YöneticisiT.C.
Mustafa AKGÜLÖğretim ÜyesiT.C.
Ethem DERMANÖğretim ÜyesiT.C.
Murat ARSLANSistem YöneticisiT.C.
Mustafa BODURSistem YöneticisiT.C.
Murathan BOSTANCISistem YöneticisiT.C.
Selami AKSOYSistem YöneticisiT.C.

Madde 14: Şubelerin Kuruluşu

Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Ancak bir ilde birden fazla şube açılamaz. Şube kuruluşuyla ilgili olarak dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Madde 14.1: Şubelerin Organları

Şubelerin organları aşağıdaki gibidir:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 14.2: Şube Genel Kurulu

Genel Kurul, şubenin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul şubenin dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul her yıl Nisan ayı içinde Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantısı yapılır. Şube Denetleme Kurulu’nun veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı çağrısı Şube Yönetim Kurulu’nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmak ile görevlendirir.

Madde 14.2.1: Çağrı Usulü

Şube Genel Kurulu çağrı usulü için Madde 8.1.1′de anlatılan yöntem geçerlidir.

Madde 14.2.2: Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde yapılır.

Madde 14.2.3: Toplantı Yeter Sayısı

Şube Genel Kurul toplantılarında şube üye tam sayısının yarısı toplantı yeter sayısını oluşturur.

Madde 14.2.4: Toplantının Yapılış Usulü

Şube Genel Kurul toplantıları Madde 8.1.4′te belirtilen şekilde yapılır.

Madde 14.2.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular

Toplantının gündemi Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Şube Genel Kurulu’nun kabul etmesi halinde gündeme alınır. Şube Genel Kurulları’nca dernek tüzüğünde değişiklik yapılamaz.

Madde 14.2.6: Oy Verme

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Madde 14.2.7: Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,

b) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,

c) Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Şube için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Şube Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

e) Şube Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak ve personel ücretlerini tespit etmek,

f) Şube içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,

g) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek

Genel Kurul, alacağı bir kararla (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir.

Madde 14.3: Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu, 2 (iki) yıl görev yapmak ve 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asıl üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması durumunda, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu asıl üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur.

Şube Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu’nca gerekli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 14.3.1: Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Derneği ilde temsil etmek,

b) Derneğin amacına uygun faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,

c) Şubenin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurul’una sunmak,

d) Şube Genel Kurul’larını zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şube Genel Kurulu’na sunmak,

f) Şube Genel Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

g) Şube için Genel Sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,

h) Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,

i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

j) Alınan tüm kararları ve faaliyetleri düzenli biçimde Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı biçimde bildirmek,

k) Merkez Yönetim Kurulu ile irtibatı sağlamak, Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların uygulanmasını sağlamak

Madde 14.4: Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu, 2 (iki) yıl görev yapmak ve 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 14.4.1: Şube Denetleme Kurulu’nun Görevleri

Şube Denetleme Kurulu yılda en az iki kere, şubenin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 14.5: Şube Genel Sekreteri’nin Görevleri

Şubenin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 14.6: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Şube Genel Kurulu’nca seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleği ve ikametgahları o ilin valiliğine yazı ile bildirilir.

Madde 14.7: Şubelerin Tabii Olacağı Hükümler

Dernek şubeleri hakkında da 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Ancak;

a) Şube Genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Şube Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.

Madde 15: Yurtdışı Derneklere Üyelik

Yurt dışındaki aynı amaçlı faaliyetleri gösteren derneklere, vakıflara ve/veya federasyonlara üye olabilir ve şube açabilir. Yurt dışı derneklere üyelik ve yurt dışında şube açılması konusunda Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Madde 16: Lokal Açma

Dernek merkez ve şubeleri, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

Madde 17: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için 1 (bir), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Ayrıca, şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 18: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Son güncelleme 8 Temmuz 2023 / 18. Olağan Genel Kurul

Son güncelleme 2 Temmuz 2024

Exit mobile version