Disiplin Yönetmeliği

LINUX KULLANICILARI DERNEĞİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1. Bu yönetmelik, Linux Kullanıcıları Derneği’nin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, dernek üyeleri hakkında disiplin kovuşturulması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

KAPSAM

Madde 2. Bu yönetmelik Linux Kullanıcıları Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 3. Disiplin cezaları:

 1. Uyarı
 2. Kınama
 3. İhraç

Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu teklifi ile Linux Kullanıcıları Derneği Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

UYARMA CEZASI

Madde 4. Uyarma cezası üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve suçlar şunlardır:

 1. Bir dernek üyesine yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
 2. Toplantı, etkinlik ve benzeri faaliyetlerde düzeni bozacak davranışlarda bulunmak.
 3. Dernek çalışmalarının aksamasına yol açmak
 4. Dernek araç ve gereçlerinin kullanımına gereken özeni göstermemek.
 5. Dernek tüzüğündeki amaçlara ve amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara aykırı davranmak.
 6. Dernek üyelerine karşı eleştiriyi aşan sözlü saldırıda bulunmak
 7. Yönetim kurulunun onayı olmadan dernek adına toplantılar düzenlemek
 8. Dernek çalışma yeriyle, dernek eşyalarını kişisel iş ve amaçla kullanmak.

KINAMA CEZASI

Madde 5. Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve suçlar şunlardır:

 1. Uyarı yaptırımı alındıktan sonraki 1 yıl içerisinde yeniden aynı yaptırımı gerektiren fiil ve eylemlerde bulunmak.
 2. Dernek üyelerine ağır hakaret etmek ya da eylemli saldırıda bulunmak.
 3. Dernek ya da üyeleri hakkında gerçek dışı ve maksatlı söylentiler çıkarmak ve yaymak.
 1. Yetkili mercilerce istenen bilgi ve belgeleri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek
 2. Derneğin gizli bilgilerini yönetim kurulunun onayı dışında üçüncü kişilerle paylaşmak
 1. Derneğin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmak

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Madde 6. Aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde üyenin dernek ile ilişiği kesilir:

 1. Kınama yaptırımı alındıktan sonraki 1 yıl içerisinde yeniden aynı yaptırımı gerektiren fiil ve eylemlerde bulunmak.
 2. Derneğin onuruyla bağdaşması olanaksız durum ve davranışlarda bulunmak.
 3. Dernek mallarına ve verilerine kasten zarar vermek.
 4. Yetkili olmadan dernek adına resmi işlemlerde bulunmak
 5. Dernek üyeliğini siyasal amaç için araç kılmak.
 6. Yönetim kurulunun onayı olmadan yazılı ve görsel medya aracılığı ile dernek adına yazı, ilan, haber yapmak, broşür ve dernek adının kullanıldığı muhtelif matbuat bastırmak ve dağıtmak.

ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 7. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden cezalar verilir.

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 8. Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların ayrı ayrı tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı ceza verilir.

CEZALARDA AĞIRLATICI VE HAFİFLETİCİ NEDENLER

Madde 9. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Madde 10. Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

TAZMİNAT

Madde 11. Derneğin mallarına karşı işlenen suçlara ilişkin olarak meydana gelen zararlar ilgiliye tazmin ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

SORUŞTURMA

Madde 12. Disiplin soruşturması, Disiplin Kurulu üyeleri tarafından görevi gereği veya bir dernek üyesinin yönetim kuruluna yazılı başvurusu ya da yönetim kurulunun talebi üzerine başlatılır.

SORUŞTURMA SÜRESİ

Madde 13. Disiplin soruşturmasına, yazılı başvuru ya da olayın öğrenildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde başlanır. Disiplin Kurulu Başkanı kurul üyelerinden birini soruşturma için görevlendirir. Soruşturma en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlanır.

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 14. Soruşturma ile görevlendirilen üye, mevcut dosyayı inceler, şikayetçiyi ve şikayet edileni ve varsa tarafların göstermiş olduğu tanıkları dinler. Her soruşturma işlemi bir tutanakla kayda geçirilir. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise sorular ve cevaplar yer alır. Tutanak ifadesi alınanlar ve soruşturmacı tarafından imzalanarak değerlendirilmek üzere Disiplin Kurulu’na verilir.

SAVUNMA HAKKI

Madde 15.

a. Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye kendisine atfedilen suçun ne olduğu bildirilir ve 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak savunması istenir.

b. Disiplin kurulu tarafından, savunma talebine özürsüz olarak uymayan veya özrünü zamanında bildirmeyen üyelerin savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği bildirilir.

c. Geçerli bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içerisinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.

d. Soruşturma, üyenin kendisini gereği gibi savunmasını sağlayacak şekilde yürütülür. e. Savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez. SORUŞTURMA RAPORU

Madde 16. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır

ve suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varırsa uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır.

KARAR

Madde 17. Disiplin cezası vermeye yetkili Yönetim Kurulu, disiplin kurulu tarafından sunulan soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Yönetim kurulu önerilen disiplin cezasını kabul etmediği takdirde bunu disiplin kuruluna gerekçesiyle bildirmelidir. Gerekçe göstermek şartıyla başka bir disiplin cezası da verebilir.

KARAR SÜRESİ

Madde 18. Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde karar vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA VE İTİRAZ

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

Madde 19. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir.

UYGULAMA

Madde 20. Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

İTİRAZ VE YARGI YOLU

Madde 21. Uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez. İhraç kararına karşı 15 (onbeş) gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu

 • kararı inceleyerek, cezayı aynen veya değiştirerek kabul eder veya reddeder. Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

Son güncelleme 22 Şubat 2023

Exit mobile version