Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Kişisel ve özel nitelikli verileriniz derneğimiz Linux Kullanıcıları Derneği (kısaca. LKD) tarafından Kanundaki tanımlarıyla “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” sıfatları ile işbu sözleşmeler ve/veya ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde işlenecektir.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel ve özel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Linux Kullanıcıları Derneği olarak hem “Veri sorumlusu” hem de “ Veri işleyici” sıfatlarıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel ve özel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, işlememiz, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Kullanılacak kişisel ve özel nitelikli veriler;

Tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz (Adınız, Soyadınız, Doğum tarihiniz, e-mail adresiniz, TC Kimlik Numaranız, Telefon Numaralarınız, Adresiniz, Web Sayfanız, diyet geçmişiniz, genetik yapınız ve geçmiş rahatsızlıklarınız, alışkanlıklarınız, aktivite durumunuz, kalıtsal rahatsızlıklarınız vb…) gibi kişisel verileriniz ile özel nitelikli verileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile azami güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? *

    Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

    Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,

    Kâğıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

    Mevzuat gereği bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca ve idari-adli makamlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

    İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizle müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirketimizin hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması;

    İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle tüm yerleşimlerimizin olduğu binalarda kamera görüntülerini kaydetmek,

    Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

    İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek,

    Özel verilerinizi anonimleştirerek istatistiki veri ve ortalamalar elde ederek, strateji planlamak.

    Kişisel ve özel verilerinizi çevrimiçi ortamda sizin her bir talebinde akıllı bir yazılım aracılığı ile görüntüleme ve işlenmiş olan veriyi gösterme amacı ile sunduğumuz hizmetlerin ifası içindir.

Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel ve özel verileriniz mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar; ve bunun yanı sıra hissedarlarımız, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve tarafınızla kurulmuş olan ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara KVKK’da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel ve Özel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel ve özel verileriniz derneğimiz ile yapmış olabileceğiniz doğrudan temaslar, web sayfalarımız aracılığı ile, Fuar Kongre Sempozyum vb. etkinlikler aracılığı ile, referans aracılığı ile, yönlendirilmiş olmanız ve/veya kişisel ve özel verilerinizin yönlendirilmiş ve/veya verilmiş olması nedeni ile, hizmetlerimizi ifa ederken elde edilmesi ile, sosyal medyada takipçiniz olmamız veya takipçimiz olmanız vb… vesilelerle doğrudan ve/veya dolaylı yollar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman derneğimize başvurarak kişisel ve özel verilerinizin;

    İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

    Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

    Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

    Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

    Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak derneğimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

 * Derneğimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.

Açık Rıza Onay Metni

Tarafınızla iletişime geçtiğim sırada yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletmiş olduğum (Adım, Soyadım, Doğum tarihim, e-mail adresim, TC Kimlik Numaram, Telefon Numaralarım, Adresim, Web Sayfam, diyet geçmişim, genetik yapım ve geçmiş rahatsızlıklarım, alışkanlıklarım, aktivite durumm, kalıtsal rahatsızlıklarım vb…) gibi kişisel verilerim ile özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini, bu verilerin fiziki ve dijital ortamda saklanmakta olduğunu, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile azami güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte olduğunu ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilir olduğunu bildiğimi ve onay verdiğimi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacına uygun olarak kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre kadar saklanmasını, tarafıma ayrıca gerekli aydınlatılmanın yapıldığını, hem aydınlatma metnini hem de iş bu metni oıkuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi,

    Hizmetlerinize ilişkin sözleşmemizden kaynaklanan yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi vb. konulardaki taleplerimin karşılanması için,

Firmanız/şahsınız ve ticari faaliyetlerinizi yürütmek ve yükümlülüklerinizi yerine getirmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarınız tarafından işlenmesine ve kayıtlarınızda yer alan ya da ileride şirketinize bildireceğim iletişim adreslerime, şirketiniz ve bağlı ortaklıklarınızın ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerle ilişkin ticari elektronik ileti, SMS (kısa mesaj), sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasına onay veriyorum.

Kişisel verilerinizi size özel kupon, indirim ve promosyonlar sunmak, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek amacıyla sizinle e-posta, telefon, SMS veya posta ile iletişime geçmek için işlemek ve bu süreçlerde şirket içerisinde ortak erişim ağı oluşturabilmek için hizmet aldığımız servis sağlayıcı ile, sunucu hizmeti aldığımız servis sağlayıcı ile ve pazarlama faaliyetlerinde e-posta/sms gönderimi gibi konularda hizmet aldığımız servis sağlayıcılarla paylaşmak için izninizi talep etmekteyiz.

Son güncelleme 18 Ekim 2022